Terms and Conditions

Voorwaarden en Condities voor het gebruik van Duzz.Europe.com: eze pagina bevat de voorwaarden en condities, samen met ons Privacybeleid voor de relatie tussen Duzz.Europe.com (wij-ons-onze) en U. Deze voorwaarden en condities regelen Uw gebruik van onze website. Door onze website te gebruiken, accepteert U deze voorwaarden en condities volledig. Als U het niet eens bent met deze voorwaarden en condities, raden wij aan geen gebruik te maken van deze website.

De toestemming om de website te gebruiken: U mag de informatie op onze website alleen en uitsluitend gebruiken en printen voor uw eigen gebruik (tenzij anders door ons toegestaan) behoudens de volgende beperkingen. U mag niet:

  • Informatie van onze website opnieuw publiceren (inbegrepen de heruitgave op een andere website)
  • Informatie van onze website verkopen, verhuren of een sublicentie aan derden verstrekken.
  • Informatie van onze website reproduceren, kopiëren of exploiteren voor commerciële doelen.
  • Informatietekst op onze website redigeren, uitgeven of op een andere manier wijzigen.
  • De naam of reputatie van onze website in diskrediet brengen.

Beperkingen van Aansprakelijkheid: De informatie op deze website wordt naar onze beste weten en de laatste stand van kennis verstrekt.

Wij zijn niet aansprakelijk te stellen met betrekking tot schades, die voortvloeien uit de toepassing van onze producten in welke vorm ook. Wij zullen er altijd naar streven, dat de informatie op onze website naar de laatste stand van de techniek is aangepast. Wij zijn niet aansprakelijk te houden voor direct of indirecte verliezen ontstaan door beschadigingen, die onder deze voorwaarden en condities of met betrekking tot onze website zijn ontstaan door hetzij een onrechtmatige daad, contract of op enig andere manier.In dit verband zijn wij ook niet aansprakelijk voor verlies van opbrengsten, contracten, business, goodwill, inkomen en enig andere vorm van inkomstenderving en reputatie .Onze website kan verbindingen naar andere websites aangeven : We dragen geen verantwoording voor de inhoud van welke externe website dan ook, die U bezoekt via onze website.

Restricties website: Vanwege redenen van geheimhouding behouden wij ons het recht voor om beperkte toegang te verlenen tot delen van onze website of zelfs van onze gehele website.

Voorwaarden en condities: Wij kunnen deze voorwaarden in de toekomst ten allen tijde herzien, controleer deze voorwaarden derhalve regelmatig.

Overeenkomst: Deze voorwaarden, samen met ons Privacy beleid , vormen de volledige overeenkomst tussen`` U``en ´´ons´´met betrekking tot het gebruik van onze website, en ze vervangen alle vorige overeenkomsten.

Wet en rechtspraak: Deze voorwaarden zijn overeenkomstig de Engelse wetgeving en alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden zullen uitsluitend onderworpen zijn aan de rechtspraak van het Gerechtshof in Engeland.

Voorwaarden voor de Verkoop van Goederen

Uw Rechten en Onze Verantwoordelijkheden: de gepubliceerde informatie op deze Pagina stelt de Voorwaarden vast verbonden aan de Verkoop van Goederen en de statutaire informatie betreffende uw rechten krachtens de "Consumer Protection Regulations 2000" Verordeningen 2000 van de Consumentenbescherming ) De hierin opgestelde Voorwaarden en Condities zijn geregeld in de Engelse wetgeving en de hieruit voortvloeiende geschillen zullen door het Engelse gerechtshof worden behandeld. Als één of meer van de hierin genoemde voorwaarden niet uitvoerbaar worden geacht of ongeldig zijn, om welke redenen dan ook, dan blijven de resterende voorwaarden in het geval van geschil van toepassing.

Waarborg: Wij garanderen dat de Goederen geheel veilig en zonder risico voor uw gezondheid zijn, mits zij correct worden toegepast .Wij verstrekken U met betrekking tot onze Duzz produkten de volledige technische informatie over de toepassing en indien gewenst de testresultaten, researchresultaten en keuringingsrapporten.Een deel van deze informatie is beschikbaar en kan worden gedownload op onze website.

Schadeloosstelling:: Vanwege de aard van dit product kunnen geen schadeloosstellingen in welke vorm ook, worden geaccepteerd.

Levering: Gelieve er nota van te nemen, dat wij niet verantwoordelijk zijn voor vertragingen, die door Royal Mail of een andere door ons gekozen transporteur kunnen ontstaan. Evenmin voor vertragingen ontstaan door vakantie, poststakingen, het weer of door een andere oorzaak.

De Rechten van de klant:Overeenkomstig artikel S. 13 (1) (a) van de ``The Consumer Protection ( Distance Selling ) Regulations 2000 Statutory Instrument 2000 Nr.2334 `` kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld Wij zullen uw bestelling voor afloop van het zevendaagse recht op annulering gereed maken en verzenden, Uw recht om uw bestelling te annuleren is beperkt tot een periode van 7 dagen,die tussen de ontvangst van uw bestelling en het verwerken hiervan ligt. Wanneer U een bestelling van uw Duzz product plaatst, gaat U er mee akkoord, dat U afstand doet van uw rechten, om binnen de zevendaagse periode te annuleren. Het bericht van de annulering van uw bestelling kunt U zenden aan: [email protected] binnen een uur na uw betaling.

Prijzen: U dient er voor zorg te dragen, dat alle de door U verstrekte bedrijfsgegevens te allen tijde correct zijn. De prijzen van Duzz producten zijn vast tot nader order, maar eventuele prijscorrecties zullen niet de bestaande overeenkomsten beïnvloeden,

Waarborgen: Wij garanderen U, dat elk product, die U via onze website koopt, van uitstekende kwaliteit is.

U garandeert ons, dat U volledig wettelijk gemachtigd bent om deze overeenkomst rechtmatig aan te gaan en dat de noodzakelijke verstrekte informatie bij uw bestellingen correct is. U bent verder in staat de levering van de producten, zoals beoogd in deze overeenkomst te accepteren en in ontvangst te nemen. Behoudens de hierboven opgestelde waarborgen, conform de bestaande en toepasbare wetgeving, wijzen wij verder alle claims met betrekking tot onze Producten af, zowel opzettelijk als stilzwijgend.

Aansprakelijkheid beperkingen: Niets in deze Overeenkomst kan uw of onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor:

(i) dood of lichamelijk letsel, dat door achteloosheid wordt veroorzaakt.

(i) in het kader van sectie 12 van `` The Sale of Goods Act 1979, section 2, of the Supply of Goods and Services Act 1982, of Section 2 (3) van The Consumer Act 1987.

(iii) fraude of frauduleuze handelingen.

(iv) ieder andere gelegenheid, handeling en poging daartoe, waarbij het onwettig zou zijn om de aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten.

 


English French German Spainish Dutch Norwegian
Copyright © 2015 IPP Limited. All Rights Reserved.

Web and Graphic Design Agency - Rubber Duckiee Ltd.